<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1135078766515164&ev=PageView &noscript=1"/>

Phạm vi game online được sử dụng các gói cước VTC Game Data

Miễn phí không giới hạn dung lượng tốc độ cao khi chơi các game mobile dưới đây

STT

Tên game

Thể Loại

 Landing Page Link Game

 

1

Tam quốc chiến

Nhập vai

http://tamquocchien.vn/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zwwx.sgzs.brtq

2

Đao phong vô song

ARPG

http://daophong.vn/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vtcmobile.daophong
Appstore : Cài đặt qua Web

3

Ngọa hổ tàng long

Nhập vai

http://ngoahotanglong.vn/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bugame.longho
Appstore : Cài đặt qua Web

4

Đại chiến tam quốc

Nhập vai

http://daichien.vn/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilegame.daichien
https://itunes.apple.com/vn/app/id1208729802?l=vi&ls=1&mt=8

5

Bách chiến mobile

Nhập vai

http://bachchienmobile.vn/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vtcmobile.hcm.g160601.bachchien
https://itunes.apple.com/us/app/bach-chien-vo-song/id1062748199?ls=1&mt=8

6

Kiếm khách

Nhập vai

http://kiemkhach.com.vn/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vtcmobile.kiemkhach
 https://itunes.apple.com/vn/app/id1225093878?l=vi&ls=1&mt=8

7

Boom Mobile

gMO

http://boommobile.vn

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vtcmobile.hcm.g170102.bommobile             
https://itunes.apple.com/us/app/boom-mobile/id1133858945?ls=1&mt=8

8

Võ lâm tái khởi

Nhập vai

http://volamtk.vn

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.volam.tuyetkiem.mobile
https://itunes.apple.com/vn/app/id1225473537?l=vi&ls=1&mt=8

9

Thiên thư VTC

gMO

http://thienthumobile.vn/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vtcmobile.hcm.g160801.thienthu
Appstore : Cài đặt qua Web

10

Võ lâm minh chủ

Nhập vai

http://volamminhchu.vn

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vtcmobile.volamminhchu
https://itunes.apple.com/vn/app/id1208729822?l=vi&ls=1&mt=8

11

Mộng bá vương

gMO

http://www.mongbavuong.com.vn/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vtcmobile.mongbavuong
https://itunes.apple.com/vn/app/mong-ba-vuong/id1165225528

12

Tập Kích

gMO

http://tapkich.vn/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herogames.crisisaction

https://itunes.apple.com/vn/app/id1208045518

13

Truy kích Mobile

gMO

http://truykichmobile.vn/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssjj.truykich

https://itunes.apple.com/vn/app/truy-kich-mobile-8vs8/id1205412025?l=vi&ls=1&mt=8

14

Bùm chíu

Nhập vai

http://bumchiu.vn

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vtcmobile.genkihero

http://bumchiu.vn/ios/

15

AuLove

Nhập vai

http://aulove.vn

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hd.au2mobile

https://itunes.apple.com/vn/app/id1205853372

16

Tru tiên kiếm

gMO

http://trutienkiem.vn

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chutienkiem.mobile

https://itunes.apple.com/app/id1216546056

17

Alice 3D

Thời trang

http://alice3d.vn

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bf.UnitySplit

https://itunes.apple.com/us/app/id1211034696?l=vi&ls=1&mt=8

18

Hoành tảo giang hồ

ARPG

http://hoanhtao.vn

https://itunes.apple.com/vn/app/id1203104977