Để sử dụng 3G cần phải có những gì?

22-01-2017 11:59:33

Trả lời: Yêu cầu cần phải có một thiết bị 3G và một SIM kích hoạt dịch vụ 3G vì cước được quản lý theo SIM giống như mạng di động.

SIM được chia làm hai loại chính là SIM di động thông thường và SIM chuyên dụng cho 3G. Khác biệt chủ yếu giữa hai loại này là cước phí của SIM 3G rẻ hơn khá nhiều so với SIM di động. SIM di động cũng có thể dùng được trên thiết bị 3G, tuy nhiên yêu cầu phải kích hoạt dịch vụ 3G trên SIM trước và tạo cấu hình phù hợp trên thiết bị.

Câu hỏi bạn quan tâm